top of page
  • Acusticat

Repte R07: Assajos de l’aïllament acústic de façanes

Actualizado: 2 jun 2022

Gestionat per: Associació Catalana de Consultors Acústics Coordinació: Jordi Servosa i Roca. SiS consultoria acústica sl jordiservosa@sisconsultoria.com


Els assajos de l’aïllament acústic de façanes són tècnicament complexes, la incertesa dels resultats no ha estat suficientment estudiada i tampoc se sap la repercussió en aquesta del mètode aplicat conforme norma (altaveu o trànsit, elements o global, altaveu omnidireccional o direccional, etc).


Sovint hi ha desviacions de la norma en l’assaig per impossibilitats tècniques i el resultat només pot ser informatiu i no s’hauria de comparar amb un valor límit. Davant d’aquestes circumstàncies potser cal replantejar com es fan els assajos, en quines situacions realment són necessaris i què pot fer, i què no, l’Administració amb els resultats.


Continguts destacats

En el repte es realitza un a exposició a grans trets dels punts febles de la norma d’assaig in situ de l’aïllament al soroll aeri de façanes, ISO 16283-3. Alhora es valora la falta d’informació respecte la incertesa de la norma d’assaig, ISO 12999-1, en què se suposa que és equivalent a la de la norma ISO 16283-1. També és destacable la falta d’informació en la literatura tècnica i a nivell internacional.


Es tracta:

- la necessitat d’establir uns criteris respecte l’ús de les fonts omnidireccionals i/o

direccionals i com caracteritzar la cobertura de cada font,

- la influència del tipus de font (omni o direccional) i de la distància de la font a la façana en

el resultat de l’aïllament,

- els problemes tècnics derivats de la generació del camp sonor en condicions de camp i en

què sovint cal envair la calçada, no es poden respectar les distàncies o es generen nivells

sonors excessivament elevats que molesten el veïnat, entre d’altres.


Algunes de les hipòtesis realitzades entren en contradicció en aquests estudis preliminars

realitzats pels ponents i per exemple, és possible que a l’allunyar la font de la façana el camp

sonor sigui més uniforme sobre la mostra i la cobertura de la font no sigui excessivament

rellevant.


Conclusions

Vista la falta d’informació i inclús les contradiccions entre diferents estudis realitzats que aborden de forma parcial els aspectes que poden influir en la incertesa del resultat, es proposa crear una comissió d’estudi i que permeti arribar a conclusions.


Un dels punts de partida seria l’estudi de la totalitat d’informació existent per arribar a unes

conclusions preliminars. A partir d’aquestes conclusions organitzar un test de comparació

interlaboratori (Round Robin) per veure la variabilitat deguda a l’aplicació dels diversos mètodes de mesurament proposats a la norma (altaveu i trànsit viari, ferroviari i aeri). No es tracta d’un test per valorar l’aptitud dels laboratoris participants sinó per arribar a conclusions respecte la repetibilitat i reproductibilitat dels mètodes i fonts.


A partir dels resultats caldrà prendre decisions respecte com reduir la incertesa del resultat entre laboratoris i estudiar els aspectes clau que poden comprometre la validesa del resultat.


Es sol·licita la participació de les Administracions per la major capacitat de convocatòria en un

Round Robin i de tots els assistents que hi tinguin interès. La resposta és molt bona i amb un llistat notable d’interessats.


S’acorda que la comissió d’estudi estarà coordinada pels participants al repte: representació de les EC-PCA’s, Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica i l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya i sense limitar la incorporació d’altres organismes o administracions que s’hi vulguin implicar activament.


PONÈNCIA UNIFICADA

R07-1 UNIFICADA
.pdf
Download PDF • 1.08MB

Moderador Jordi Servosa. Associació Catalana de Consultors Acústics

Martí Capellas. SPPCAL-GENCAT

Rubén López. TÜV SÜD ATISAE

Xavier Torras SGS Tecnos

Etiquetes: Aïllament, Façanes, EC-PCA, CTE, DB-HR.

257 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page